Interface DeleteAliasApi


  • @Path("/aliases/{aliasName}")
    public interface DeleteAliasApi